Σημασιολογικ Εκφλιση

Η σημασιολογικ εκφλιση, η οποα επσης λγεται “κροταφικ παραλλαγ της μετωποκροταφικς εκφλισης” περιλαμβνει το 20% των περιπτσεων αυτς. Το κριο χαρακτηριστικ των ανθρπων με σημασιολογικ εκφλιση εναι τα γλωσσικ προβλματα, τα οποα οφελονται σε βλβες του αριστερο κροταφικο λοβο, μια περιοχ πολ σημαντικ για την απδοση νοματος στις λξεις.

Τα γλωσσικ ελλεματα δεν αφορον την παραγωγ λγου αλλ την απλεια του νοματος, σημασας των λξεων. Στα αρχικ στδια μπορε να παρατηρηθε η αντικατσταση ασυνθιστων λξεων με λξεις πως “πργμα”, προοδευτικ μως νας νθρωπος με σημασιολογικ εκφλιση χνει το νημα και πιο κοινν λξεων. Για παρδειγμα στα πριμα στδια της νσου ο ασθενς μπορε να χσει το νημα της λξης “γερκι”, αργτερα της λξης “κοτπουλο” και στη συνχεια να αποκαλε λα τα φτερωτ εδη “πουλι” και τλος να αποκαλε λα τα ζα “πργματα”. Δεν χνεται μνο η ικαντητα ανκλησης μιας λξης αλλ και η σημασα της. “Τι εναι να πουλ;” μπορε να εναι η τυπικ απντηση ενς ασθενος με προχωρημνη σημασιολογικ εκφλιση.

Η ικαντητα ανγνωσης και σωστς γραφς συνθως εκππτουν κι αυτς ωστσο ο ασθενς μπορε ακμα να κνει μαθηματικς πρξεις και να χρησιμοποιε αριθμος καθς και να αναγνωρζει καλ σχματα και χρματα. Τα ονματα των ανθρπων, ακμα και των καλν φλων, μπορε να προκαλον δυσκολες σε ανθρπους με σημασιολογικ εκφλιση. πως και στη συμπεριφορικ παραλλαγ η μνμη, ο προσανατολισμς στο χρνο και στο χρο δεν εκππτουν.

Ο μυικς λεγχος για τις καθημερινς δραστηριτητες παραμνει καλς μχρι τα προχωρημνα στδια της ασθνειας. Κποιες απ αυτς τις δεξιτητες μοιζουν να εναι περισστερο επιδεινωμνες απ ,τι στην πραγματικτητα εναι λγω των γλωσσικν δυσκολιν που αντιμετωπζουν αυτο οι νθρωποι ταν προσπαθον να εκφραστον. ταν η σημασιολογικ εκφλιση ξεκιν απ τον δεξι κροταφικ λοβ, στα πριμα στδια, οι νθρωποι αντιμετωπζουν δυσκολες στην αναγνριση οικεων προσπων και φλων. Επιπλον εμφανζουν σοβαρ ελλεματα στην κατανηση των συναισθημτων των λλων. Η απλεια ενσυνασθησης εναι να πριμο και συχν το αρχικ σμπτωμα των ασθενν με σημασιολογικ εκφλιση που ξεκιν απ τον δεξι κροταφικ λοβ. Στην πορεα η ασθνεια προχωρ στον αριστερ κροταφικ λοβ και ττε εμφανζονται τα τυπικ γλωσσικ προβλματα της σημασιολογικς εκφλισης. Αντστοιχα, στις περιπτσεις που ξεκινον απ την αριστερ πλευρ προοδευτικ εμπλκεται και ο δεξις κροταφικς λοβς και ττε το τομο αντιμετωπζει δυσκολες στο να αναγνωρζει πρσωπα, φαγητ, ζα και συναισθματα. Οι ασθενες με σημασιολογικ εκφλιση τελικ αναπτσουν τυπικ συμπτματα της συμπεριφορικς μετωποκροταφικς εκφλισης, πως ρση αναστολν, απθεια, απλεια ενσυνασθησης και αυτοεπγνωσης. Ο χρνος απ τη στιγμ της διγνωσης μχρι την κατληξη εναι μεγαλτερος σε σχση με αυτ της συμπεριφορικς παραλλαγς και διαρκε περπου ξι χρνια.

Εξλιξη της ασθνειας

Ο ρυθμς εξλιξης των συμπτωμτων και η διρκεια της ασθνειας διαφρουν σημαντικ απ νθρωπο σε νθρωπο. Σε γενικς γραμμς κθε τπος μετωποκροταφικς εκφλισης ακολουθε να πρτυπο που τα συμπτματα που εμφανζονται στο αρχικ στδιο γνονται πιο ντονα και προκαλον αναπηρα σε μια πορεα 8-10 χρνων.

πια σημασιολογικ εκφλιση

Οι νθρωποι με πια σημασιολογικ εκφλιση, η οποα κατ κριο λγο ξεκιν απ την αριστερ πλευρ, συνθως παραπονονται τι δεν μπορον να βρουν λξεις ονματα. Οι συχν χρησιμοποιομενες λξεις μπορον να παραμενουν ακμα σε χρση αλλ πιο ασυνθιστες συνθως αντικαθιστνται απ “πργμα” “ξρεις”. Ο τνος της φωνς, ο ρυθμς και η προσωδα συνθως παραμνουν φυσιολογικ. Η μνμη για τα καθημεριν πργματα συνθως μνει ανπαφη.
Τα πρτα σημεα σημασιολογικς εκφλισης με βλβες του δεξιο κροταφικο λοβο περιλαμβνουν κπτωση της ενσυνασθησης της επγνωσης των συναισθημτων των λλων.

Μτρια σημασιολογικ εκφλιση

Μετ απ δο με τρα χρνια οι νθρωποι με αριστερς και δεξις βλβες εμφανζουν παρμοια εικνα, καθς η εξλιξη της ασθνειας εμπλκει και τις δο πλευρς. Στη μτρια σημασιολογικ εκφλιση οι περισστεροι νθρωποι εμφανζουν τουλχιστον κποια απ τα προβλματα συμπεριφορς που εμφανζονται στη συμπεριφορικ παραλλαγ.
Οι νθρωποι με μτρια σημασιολογικ εκφλιση χουν τερστια προβλματα να κατανοσουν τους λλους. χουν επσης αυξανμενη δυσκολα να αναγνωρζουν τα ονματα και τα πρσωπα των ανθρπων, ακμα και φλων μελν της οικογνειας. Κατ πσα πιθαντητα θα εμφανιστε σημαντικ κπτωση στην ανγνωση και τη γραφ. Το τομο μπορε ακμα να χρησιμοποιε αριθμος, χρματα και σχματα καθς αυτ ελγχονται απ διαφορετικ περιοχ του εγκεφλου, σε σχση με τις λξεις.

Σοβαρ σημασιολογικ εκφλιση

Μετ απ 4-5 χρνια η ασθνεια συνθως εναι πολ προχωρημνη, το οποο σημανει τι οι γλωσσικς ικαντητες του ατμου χουν εκπσει σημαντικ, κνοντας την επικοινωνα ιδιατερα δσκολη καθς και τα συμπεριφορικ συμπτματα χουν επιδεινωθε. Τυπικς συμπεριφορς του τελευταου σταδου εναι η ρση αναστολν, απθεια, καταναγκασμο, δυσκολα στην αναγνριση προσπων και αλλαγ στην προτμηση τροφν με αποτλεσμα τη λψη βρους. Οι νθρωποι με βλβες στην αριστερ πλευρ τενουν να δεχνουν μεγαλτερο ενδιαφρον σε οπτικ μη λεκτικ ερεθσματα εν οι νθρωποι με βλβες στη δεξι πλευρ προτιμον τα παιχνδια με λξεις και τα σμβολα. Ο χρνος απ την λψη της διγνωσης μχρι την κατληξη εναι περπου ξι χρνια αν και υπρχουν μεγλες διακυμνσεις απ νθρωπο σε νθρωπο.

Τελικ στδιο

Μετ απ χρνια μετωποκροταφικς εκφλισης οι ασθενες μπορε να χουν προβλματα στο μυικ συντονισμ και χρειζονται αναπηρικ αμαξδιο. Συνθως εναι απαρατητη 24ωρη φροντδα ετε στο σπτι ετε σε κποιο δρυμα. Η σωματικ κπτωση που παρατηρεται σε λες τις φσεις της ασθνειας γνεται ακμα πιο ντονη. Τελικ το τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να χει μεγλη δυσκολα στην κατποση, μσηση και στον λεγχο της κστης και του εντρου. Ο θνατος απ μετωποκροταφικ εκφλιση προκαλεται απ τις συνπειες της κπτωσης των σωματικν λειτουργιν, συνθως μολνσεις στους πνεμονες, το δρμα και το ουροποιητικ σστημα. Παρτι υπρχει ντονη διακμανση, ο χρνος απ την εμφνιση των πρτων συμπτωμτων μχρι την κατληξη εναι συνθως οκτ χρνια εν ο χρνος απ τη στιγμ που τθεται η διγνωση εναι κατ μσο ρο περπου ξι χρνια.